Disclaimer

Gebruik van deze website 

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat MVrally alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan MVrally niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

MVrally kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden 

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat MVrally de informatie of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt.

Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en MVrally wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. MVrally controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten 

MVrally, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVrally of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie 

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan MVrally te sturen. MVrally adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan MVrally te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

MVrally, haar personen en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer MVrally op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Onder andere aanvaardt MVrally geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  • defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website
  • de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld
  • het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan MVrally of aan u
  • het al dan niet functioneren van deze website
  • misbruik van de website
  • het verlies van gegevens
  • het downloaden of gebruik van software die eventueel via deze website beschikbaar wordt gesteld óf aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
  • De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de leiding en medewerkers van MVrally.

Wijzigingen 

MVrally behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.